Flammendes Herz, E-Brand - 2007

Hand aufs Herz, E-Brand u. Raku - 2007

Intellektuelle, Raku u. Schwemmholz, 2007

Love, Raku, 2007

Strahlendes Herz, E-Brand, 2007

Verletztes Herz, E-Brand, 2007

Verliebtes Herz, Raku u. E-Brand, 2007

Verwurzelt, Raku und Schwemmholz, 2007

Wandobjekt, Rauchbrand, 2007